Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Kitab Adab Murid kepada Guru (untuk Sekolah Umum) Bagian 1Kitab Adab Murid kepada Guru (untuk Sekolah Umum) adalah buku Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) untuk sekolah umum. Selain itu juga untuk penambah nilai kompetensi Inti (KI-1) pada rapor/raport. 

Berikut Kata Pengantar Kitab Adab Murid kepada Guru (untuk Sekolah Umum) oleh Andilala dalam bahasa Madura. (yang tidak paham bisa translate).


Ator Kabidan

(Kata Pengantar)

 

Assalamualaikum ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Banget parjuga ngonjugagih poji sokkor monggu se Amorba Jagad seampon apareng kabellasan kalaban malorga tareka badan kaula dhalam noles buku adab akadi seastane ka’dhinto.

Poji salamet salanjangnga malar moga eteptepagihya monggu ka njeng guste nabbi pongkasan sayyidina Muhammad SAW seampon ngangkes badan kaula dhari jurang tapengsor se banget asor nojju dha’ alam se tera’ tar-kataran.

Neyat badan kaula noles buku ka’dhinto estona etojjuwagih monggu red-mored badan kaula se tantona sabban are along-polong. Badha kakobateran dhari badan kaula nalekana nalektegih sola tengka dhari red-mored se korang sorop kong-langkong sola tengkana  mored ka guru. Saamponna egi’-giggi’, badan kaula buru aromasa ja’ sadajana benni kalerona mored namong amarga mored ampon ta’ ngaonenge adab tor sola tengka se sorop.

Pramela dhari ka’dhinto ngombarra buku adab paneka agandhu’ maksod kaangguy daddi settong panduman monggu mored kaangguy lebbi mabecce’ tengka kanthos kengeng celebba elmo dhari guru.

Tantona buku ka’dhinto sareng badan kaula ta’ etoles kalaban kajunilan kanthos bannya’ kakorangan tor kakaleban sae ngengenge basaepon se korang sokla sareng ejaennepon se korang samporna. Mela dhari ka’dhinto badan kaula banget ngarep panggaliyan sareng petanya sadaja pamaos kaangguy nyamporna’agih buku ka’dhinto.

Se keng-bingkeng, mator sakalangkong monggu sadaja kanca kanthe seampon manyettong panggaliyan ajung-rojung masepa’ tareka kaangguy ngombarra buku paneka tantowepon tadha’ babalas se bisa badan kaula atorragih anging pandu’a moga mandar sadajana kaetonga amal becce’ se kapondhu monggu se maha Kobesa.

Wassalamualaikum ‘alaikum warahmatullahi wabarakatuh

 

Pamerte Basa Madura

Andilala


💖Bagian 2 >>


Post a Comment for "Kitab Adab Murid kepada Guru (untuk Sekolah Umum) Bagian 1"